Статии
......................................................................................................................

Петров-Консулт ООД

Длъжностна характеристика

Какво прдставлява "Длъжностната характеристика? Задължителна ли е за всяка длъжност?
Длъжностната характеристика се разработва и променя от работодателя, като в нея се включват длъжностните задължения на работника и служителя, квалификационите изисквания, правата и отговорностите и взаимодействията с отделните звена във фирмата.
Длъжностната характеристика е правен докумен при разрешаване на трудови спорове между работник и работодател.
Тук ви предлагаме една примерна бланка за разработване на "Длъжностна характеристика" според изискванията на Кодекса на труда и постановление№ 129 от 1991г. Натисни тук...
Закона за здравословни и безопасни условия на труд
(с всички изменения)

С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. . Натисни тук...